Privacy

Beauty Salon Lyza verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze diensten uit te voeren. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@beautysalonlyza.nl.

Beauty Salon Lyza is een webshop met een ruim assortiment aan mode-accessoires, papierwaren en beauty artikelen. Deze privacy verklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken
(bijvoorbeeld postbedrijf).

Beauty Salon Lyza, gevestigd in Leeuwarden, Hempenserweg 2-A 8935 AA , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beauty Salon Lyza, Hempenserweg 2-A 8935 AA, +31 6 57 20 32 32 , info@beautysalonlyza.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Beauty Salon Lyza verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij DDMA persoonsgegeven verwerken.

• Klantencontact en dienstverlening
In onze administratie houden we bij welke bedrijven of personen klant zijn van beauty Salon Lyza, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

• Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Ook maken wij voor campagnes gebruik van ‘algemene doelgroepen’ via social media (facebook). Op dit platform kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

• Verbetering van onze diensten
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website of nieuwsbrieven om te analyseren welke artikelen het meest bekeken worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautysalonlyza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beauty Salon Lyza verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Beauty Salon Lyza analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Beauty Salon Lyza volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
• Beauty Salon Lyza verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beauty Salon Lyza maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Salon Lyza.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty Salon Lyza deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beauty Salon Lyza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty Salon Lyza en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautysalonlyza.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Beauty Salon Lyza wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty Salon Lyza neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Beauty Salon Lyza bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gebruik van Cookies
De website van Beauty Salon Lyza maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites. Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt.
Beauty Salon Lyza maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:
• Google Analytics t.b.v. statistieken website
• Tracking pixel t.b.v Facebook
• Google Adwords t.b.v. statistieken campagne

De analyse door Google Analytics is, zoals de AVG vereist, geanonimiseerd. Dit is onder andere gedaan door het maskeren van het IP-adres van de websitebezoekers. In de verwerkingsovereenkomst met Google staat dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in de Privacy verklaring
Beauty Salon Lyza behoudt zich het recht voor dit Privacy verklaring te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy verklaring regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.